Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / SFS-EN ISO/IEC 17025 Testaus- ja kalibrointilaboratorioiden pätevyysvaatimukset

Testaus- ja kalibrointilaboratorioiden pätevyysvaatimukset uudistettu

Testaus- ja kalibrointilaboratorioiden pätevyysvaatimukset kuvaava standardi SFS-EN ISO/IEC 17025 on uudistettu vuonna 2017 ja julkaistu nyt myös suomeksi.

Standardin avulla lisätään luottamusta laboratorioiden toimintaan: Standardin vaatimukset täyttämällä laboratoriot voivat osoittaa, että ne toimivat pätevästi ja kykenevät tuottamaan luotettavia tuloksia.

SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 Testaus- ja kalibrointilaboratorioiden pätevyys. Yleiset vaatimukset
95,60 € (alv 0%), 118,54 € (alv 24%)
Vahvistettu 29.12.2017, kieli: suomi/englanti

Standardi SFS-EN ISO/IEC 17025 määrittelee vaatimukset laboratorioiden pätevälle, puolueettomalle ja yhdenmukaiselle toiminnalle. Se soveltuu kaikille testausta ja kalibrointia suorittaville laboratorioille. Laboratorion asiakkaat, viranomaiset, vertaisarviointia tekevät organisaatiot ja akkreditointielimet voivat käyttää standardia varmistaessaan tai todetessaan laboratorioiden pätevyyden.

Uudistetussa standardissa on otettu huomioon laboratoriotoiminnassa tapahtuneet muutokset ja tekninen kehitys sekä uudistettu laadunhallintastandardi ISO 9001:2015. Standardin keskeisiä muutoksia on riskiperusteisen ajattelutavan soveltaminen, jonka perusteella ohjaavia vaatimuksia on jonkin verran supistettu ja korvattu näyttöön perustuvilla vaatimuksilla. Prosesseja, menettelyjä, dokumentoitua tietoa sekä organisaation vastuita koskevissa vaatimuksissa on aiempaa enemmän joustavuutta.

Standardin käyttö helpottaa laboratorioiden ja muiden toimielinten välistä yhteistyötä ja edesauttaa tiedon ja kokemusten vaihtoa sekä menettelytapojen harmonisointia. Jos laboratorio täyttää tässä standardissa esitetyt vaatimukset, edistää se tulosten vastavuoroista hyväksymistä maiden välillä.

Julkaisu sisältää käännöksen lisäksi standardin englanninkielisen tekstin.

Akkreditoiduilla testaus- ja kalibrointilaboratorioilla kolmen vuoden siirtymäaika uudistetun standardiversion käyttöön päättyy marraskuussa 2020.

Standardin aiempaa painosta SFS-EN ISO/IEC 17025 vuodelta 2005 ei ole kumottu, kun uudistettu standardi EN ISO/IEC 17025:2017 vahvistettiin SFS-standardiksi 29.12.2017. Standardin painos vuodelta 2005 on voimassa 36 kk:n siirtymäajan eli uudessa standardissa esitettyyn "date of withdrawal" päivämäärään (joulukuu 2020) saakka.

Lisätietoja standardisoinnista

Suomen Standardisoimisliitto SFS
Asiantuntija Sari Sahlberg
puh. 09 149 9331
etunimi.sukunimi@sfs.fi