Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Henkilöstöjohtaminen: uudet HRM-standardit

Henkilöstöjohtaminen: yhteiset pelisäännöt standardeista

Henkilöstöjohtaminen on yhteistyötä. Siksi tarvitaan yhteiset pelisäännöt ja kieli, joka kuvataan standardeissa. Nyt on julkaistu ohjeet organisaatioiden kestävän työllistävyyden kehittämiseen ja rekrytoinnin kustannusten laskemiseen.

HRM-standardien sarja luo pohjan yhtenäiselle toiminnalle ja yhteiselle tavalle toimia. Standardeissa esitetään, mitä tehdään. Toteuttamistapa – eli se miten tehdään - ratkaistaan organisaatiokohtaisesti. Standardeissa esitetään keskeisiä asioita henkilöstöjohtamisen prosesseista ja mittareita prosessien onnistumisen mittaamiseen. Henkilöstöasioista vastaavat voivat standardien avulla kehittää, toteuttaa ja yhtenäistää henkilöstöjohtamisen prosesseja sekä tehostaa niitä.

ISO/TR 30406:2017:fi Henkilöstöjohtaminen. Organisaatioiden kestävä työllistävyys
71,50 € (alv 0%), 88,66 € (alv 24%)
Vahvistettu 01.06.2018, kieli: suomi/englanti

Kestävällä työllistävyydellä tarkoitetaan organisaation sitoutumista tasapainon löytämiseen työntekijöiden hyvinvoinnin ja työn vaatimusten välillä. Julkaisussa ISO/TR 30406:2017:fi esitetään yleisperiaatteet kestävän työllistävyyden toimintaperiaatteiden laatimiseen ja toteuttamiseen. Se on selkeä lähtökohta keskustelun aloittamiseen kestävästä työllistävyydestä ja sen suhteesta organisaation ja ihmisten tulevaisuuteen.

Kestävän työllistävyyden parantamiseen on monta ratkaisua. Tämän asiakirjan avulla voidaan yksilöidä organisaatiolle tärkeät osatekijät. Julkaisussa esitettävien toimenpiteiden avulla abstrakti käsite saadaan osaksi käytäntöä ja kestävää työllistävyyttä voidaan käsitellä aiempaa systemaattisemmin.

ISO/TS 30407:2017:fi Henkilöstöjohtaminen. Yhden rekrytoinnin kustannus
79,30 € (alv 0%), 98,33 € (alv 24%)
Vahvistettu 01.06.2018, kieli: suomi/englanti

Yhden rekrytoinnin kustannus (Cost-Per-Hire, CPH) mittaa organisaatiossa avoimena olevan tehtävän täyttämiseen käytetyn työmäärän taloudellisen arvon. Asiakirja ISO/TS 30407:2017:fi kattaa yhden rekrytoinnin kustannuksen laskemiseen tarvittavat määrittely-, kokoamis- ja dokumentointimenetelmät. Se määrittelee kolme erityyppistä rekrytointikustannusten laskentakaavaa.

Julkaisun avulla saatte kokonaiskuvan rekrytoinnin kustannuksista ja osaatte asettaa rekrytointibudjetin realistisesti. Lisäksi voitte laskea rekrytointikustannukset siten, että laatu ja läpinäkyvyys säilyvät. Asiakirjan avulla on mahdollista myös vertailla rekrytoinnin kustannuksia oman organisaation sisällä ja omalla alalla.

Aiemmin on julkaistu henkilöstöjohtamisen sanasto sekä ohjeita henkilöstösuunnitteluun, rekrytointiin ja henkilöstövoimavarojen hallintaan.

SFS-ISO 30400:2016 Henkilöstöjohtaminen. Sanasto
71,50 € (alv 0%), 88,66 € (alv 24%)
Vahvistettu 11.11.2016, kieli: suomi/englanti
SFS-ISO 30405:2016 Henkilöstöjohtaminen. Ohjeita rekrytointiin
79,30 € (alv 0%), 98,33 € (alv 24%)
Vahvistettu 11.11.2016, kieli: suomi/englanti
SFS-ISO 30408:2016 Henkilöstöjohtaminen. Ohjeita henkilöstövoimavarojen hallintaan
65,60 € (alv 0%), 81,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 11.11.2016, kieli: suomi/englanti
SFS-ISO 30409:2016 Henkilöstöjohtaminen. Henkilöstösuunnittelu
87,70 € (alv 0%), 108,75 € (alv 24%)
Vahvistettu 11.11.2016, kieli: suomi/englanti

Sanasto SFS-ISO 30400:2016 luo pohjan yhteiselle kielelle henkilöstöasioissa ja helpottaa näin viestintää. Siinä määritellään termit, jotka liittyvät muun muassa henkilöstövoimavarojen suunnitteluun, mittareihin ja hallintaan, sekä osallistamiseen, rekrytointiin, kyvykkyyksien johtamiseen ja tietämyksen hallintaan.

Standardissa SFS-ISO 30405:2016 esitetään henkilöstösuunnittelua koskevat ohjeet ja mallit. Niiden avulla organisaatiot voivat kehittää henkilöstösuunnittelutaitojaan ja vastata entistä tehokkaammin työmarkkinoiden ja kansainvälisen työympäristön jatkuvasti muuttuviin vaatimuksiin.

Ohjeita rekrytointiin (SFS-ISO 30408:2016) sopii ohjeistukseksi ja suuntaviivojen antajaksi. Standardi kuvaa rekrytoinnin prosessina: se kertoo, mitä vaiheita rekrytointiprosessiin tulee kuulua ja mitä rekrytoinnissa tulee huomioida. Siinä kuvataan myös, miten rekrytoinnin onnistumista voidaan arvioida ja prosessia jatkuvasti parantaa. Kantavana ajatuksena on hyvän työnantajabrändin rakentaminen ja ylläpitäminen sekä hyvin hoidetun rekrytoinnin tuomat hyödyt organisaatiolle.

SFS-ISO 30409:2016 tarjoaa ohjeita henkilöstövoimavarojen hallinnoinnin rakenteisiin. Kun organisaatio yhdenmukaistaa henkilöstövoimavarojen hallinnointiin liittyvät käytännöt ja strategisen suunnittelun, se voi vastata organisaation omiin, sääntelystä aiheutuviin ja operatiivisiin tarpeisiin, ennakoida ja hallita henkilöstövoimavaroihin liittyviä riskejä sekä hallita kustannuksia ja mitata arvoa.

Kiinnostuitko? Lisätietoa uusista HRM-standardeista löydät SlideSharess

Lisätietoja standardisoinnista

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
Asiantuntija Risto Pulkkanen
p. 09 1499 3309
etunimi.sukunimi@sfs.fi